۵ مرداد ۱۴۰۰

همکاران

سید علی سجادی

·        مدارک تحصیلی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

اصول مقدماتی بازار سرمایه

         ·       سوابق حرفه‌ای

شرکت تامین سرمایه امین معاون عملیات

شرکت کارگزاری بانک ملت عضو هیات مدیره

 

 

ابراهیم صابر – مشاور سرمایه‌گذاری

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

اصول مقدماتی بازار سرمایه

معامله‌گری ابزار مشتقه

معامله‌گری اوراق تأمین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

·        سوابق حرفه‌ای

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران مدیر ابزار مشتقه

 

 

محمدصادق زرین نعل -مدیر سبد

·        مدارک تحصیلی

 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت مالی دانشگاه یزد

·        مدارک حرفه‌ای

مدیریت سبد اوراق بهادار

تحلیلگری بازار سرمایه 

اصول مقدماتی بازار سرمایه

معامله‌گری اوراق تأمین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

·        سوابق حرفه‌ای

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران کارشناس ارشد پژوهش

 

 علی بشیرپور-تحلیلگر

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

  اصول مقدماتی بازار سرمایه

 ·       سوابق حرفه‌ای

شرکت کارگزاری مدبر آسیا مدیرعامل

شرکت کارگزاری بهین پویا کارشناس

  

 محمد صندوق ساز- کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

·        مدارک حرفه‌ای

  اصول مقدماتی بازار سرمایه

 ·        سوابق حرفه‌ای

شرکت سرمایه گذاری هامون شمال کارشناس

شرکت توسعه نگین مکران کارشناس

  

 

 مسلم بمانپور- کارشناس

·        مدارک تحصیلی

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران

 ·      سوابق حرفه‌ای

پژوهشکده بیمه کارشناس

وزارت نیرو عضو تیم مدلسازی اقتصاد ایران

 

 

مجتبی مدنی فر- کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

     ·       سوابق حرفه‌ای

شرکت تامین سرمایه امین کارشناس مهندسی مالی

گروه صنعتی ایران خودرو کارشناس تامین مالی