۱۲ مهر ۱۴۰۲

نام سهامدار
 تعداد سهام درصد مالکیت
 محمد آرام بن ­یار 199.950.000 39.99%
 سیدحمیدرضا میرمحمد150.000.000 30%
 سید علی سجادی 150.000.00030% 
سید مرتضی شهیدی 50.0000.001% 
 مجموع500.000.000 100%