۲۵ فروردین ۱۴۰۳

تأمین مالی از طریق اوراق بدهی

تأمین مالی به روش‌های مبتنی بر بدهی (Debt-based)، به معنای اخذ تسهیلات از یک منبع خارج از شرکت جهت انجام سرمایه‌گذاری می‌باشد و همچنین جزو منابع تأمین مالی دائمی شرکت نبوده و لذا ضمن ساختار مالکیت و کنترل شرکت حفظ می گردد.

مزایا و معایب
1. ارزان‌ترین روش تأمین مالی است؛
2. برای شرکت مزیت مالیاتی ایجاد می‌کند زیرا بهره متعلق به آن به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی است؛
3. باعث مشارکت دیگران در اداره و کنترل شرکت و دخالت در تصمیم‌گیری نمی‌شود؛
4. در شرایط تورمی به علت ثابت بودن نرخ بهره آن، بهره واقعی که شرکت می‌پردازد کاهش می‌یابد؛
5. در صورت پایین بودن هزینه بهره نسبت به بازده سرمایه‌گذاری، تأمین مالی از طریق اوراق قرضه باعث افزایش EPS می‌شود.

و برخی از محدودیت های آن عبارت‌اند از:
1. انتشار اوراق بدهی باعث افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری شرکت می‌گردد.
2. به علت افزایش ریسک ناشی از به‌کارگیری بدهی‌ها، بازده مورد انتظار سهامداران افزایش می‌یابد.

انواع روش‌های تأمین مالی از طریق اوراق بدهی
1. تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت؛
2. تأمین مالی از طریق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه؛
3. تأمین مالی از طریق صکوک (از قبیل اوراق اجاره، مرابحه، مضاربه، سفارش ساخت)؛