۵ اسفند ۱۴۰۲

یکی دیگر از روش های تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای تأمین مالی ترکیبی است. علت نام‌گذاری ترکیبی، بدین منظور است که این ابزار ترکیبی از مشخصات ابزارهای بدهی و ابزارهای حقوق صاحبان سهام را همزمان دارا می‌باشند.

انواع روش‌های تأمین مالی از طریق ابزار ترکیبی:

1. اوراق بهادار قابل‌تبدیل

2. گواهی خرید

3. سهام ممتاز​