۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شرح ذیل می باشد:

ردیف  نام و نام خانوادگی   سمت
  ۱  محمد آرام بنیار   عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
 ۲  سید علی سجادی رئیس هیئت مدیره 
  ۳ سید حمید رضا میرمحمد نائب رئیس هیئت مدیره
 • محمد آرام بنیار
  عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
  سوابق تحصیلی:
  دکتری DBA • سید علی سجادی
  رئیس هیئت مدیره

  سوابق تحصیلی:
   دکتری مدیریت مالی • سیدحمیدرضا میرمحمد
  نائب رئیس هیئت مدیره

  سوابق تحصیلی:
   دکتری مدیریت مالی