۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شرح ذیل می باشد:

ردیف  نام و نام خانوادگی   سمت
  ۱ سید علی سجادیمدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
 ۲سید حمید رضا میرمحمد رئیس هیئت مدیره 
  ۳ سید مرتضی شهیدیعضو غیرموظف  هیئت مدیره
 • سید علی سجادی
  مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره 
  سوابق تحصیلی:
  دکتری مدیریت مالی • سید حمیدرضا میرمحمد
  رئیس هیئت مدیره

  سوابق تحصیلی:
   دکتری مدیریت مالی • سیدمرتضی شهیدی
  عضو غیرموظف هیئت مدیره

  سوابق تحصیلی:
   دکتری حقوق