۲۵ مرداد ۱۴۰۱

نام سهامدار
 تعداد سهام درصد مالکیت
 محمد آرام بن ­یار 16,000,000 40%
 سیدحمیدرضا میرمحمد 12,000,000 30%
 سید علی سجادی 12,000,00030% 
 مجموع 40,000,000 100%