۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشاور عرضه اوراق بهادار در بورس/ فرابورس

مشاور عرضه شخص حقوقی و دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که در خصوص انتشار و عرضۀ اوراق بهـادار مشاوره ارائه می‌نماید. همچنین طبق تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه متقاضیانی که در درخواست انجام هر یک از موارد زیر را دارند ملزم به استفاده از خدمات مشاور عرضه می‌باشند:

1. انتشار سهام در زمان تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام

2. انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس که آخرین سرمایه ثبت‌شده آن‌ها مساوی یا بیش از ۵۰ میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از ۱۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.

3. انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، به‌استثنای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که آخرین سرمایه آن‌ها مساوی یا بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

4. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با قیمتی بیشتر از قیمت اسمی سهام

5. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومی سهام جدید

6. انتشار آن دسته از اوراق مشارکتی که نیاز به مجوز سازمان دارد.

7. انتشار هرگونه اوراق بهاداری به‌غیراز سهام و اوراق مشارکت که نیاز به مجوز سازمان دارد.

 

خدمات امین نیکان آفاق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با پشتوانه قابلیت‌های علمی و عملیاتی متخصصان مجرب خود، مجموعه کاملی از خدمات عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را ارائه می‌نماید. قرارداد ناشر و مشاور عرضه می‌تواند شامل درخواست انجـام تمامی این موارد یا بخشی از آن باشد. درهرحال مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خدمات موضوع ‌بندهای 1 لغایت 7 زیر توسط مشاور عرضه الزامی است:

1. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛

2. ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛

3. ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی؛

4. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یـا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛

5. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهـارنظر کارشناسـان یـا اشـخاص حقوقی ذیصلاح؛

6. تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛

7. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح به‌منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛

8. تهیه گزارش توجیهی؛

9. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه ی مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشـار و عرضـۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛

10. بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛

11. تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

12. تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار.