۲۵ آذر ۱۳۹۷

کارمزد ارائه خدمات

کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید..