۲۵ فروردین ۱۴۰۳

کارمزد ها

کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید.

دوره مالی شرح فعالیت مبلغ درآمد
(میلیون ریال)
درصد از درآمد سال
1402/09/30مشاوره انتشار اوراق66.02382
 1402/09/30رکن مدیر صندوق5.8737
 1402/09/30مشاوره پذیرش7.79910
 1402/09/30مشاوره ارزیابی 1.0001
 1401/09/30مشاوره انتشار اوراق14.70046
 1401/09/30رکن مدیر صندوق9.62030
1401/09/30 مشاوره ارزیابی 6.23820
 1401/09/30مشاوره پذیرش 1.1774
 1400/09/30مشاوره انتشار اوراق16.45052
 1400/09/30رکن مدیر صندوق11.41036
1400/09/30 مشاوره اصلاح ساختار2.5008
1400/09/30 مشاوره ارزیابی1.4365
1399/09/30 مشاوره انتشار اوراق 22.44467
 1399/09/30 رکن مدیر صندوق 7.439 22
 1399/09/30 مشاوره اصلاح ساختار 2.100 6
 1398/09/30 مشاوره ارزیابی 60.325 42
1398/09/30انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی  53.845 37
1398/09/30 درآمد پذیرش و انتشار اوراق سلف 10,700 7
1398/09/30  درآمد مشاوره اصلاح ساختار 10.000 7
1397/09/30 انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی 19,498 77
 1397/09/30مشاوره ارزیابی 3.000 12 
1396/09/30 مشاوره ارزیابی 41,475 50
1396/09/30 انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی 40.600  49
1395/09/30 مشاوره ارزیابی 6,011 80
1395/09/30  طراحی ساختار، تدوین برنامه کسب و کار و تاسیس شرکت هلدینگ 560 7
1394/09/30 مشاوره نقل و انتقال بلوکی سهام 1,656 100