۱۳ آذر ۱۳۹۹

کارمزد ها

کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید.

دوره مالی شرح فعالیت مبلغ درآمد
(میلیون ریال)
درصد از درآمد سال
1398/09/30 مشاوره ارزیابی 60,325 42
1398/09/30 انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی 53,845 37
1398/09/30 درآمد پذیرش و انتشار اوراق سلف 10,700 7
1398/09/30 درآمد مشاوره اصلاح ساختار 10,000 7
1397/09/30 انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی 19,498 77
1397/09/30 مشاوره ارزیابی 3,000 12
1396/09/30 مشاوره ارزیابی 41,475 50
1396/09/30 انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی 40,600 49
1395/09/30 مشاوره ارزیابی 6,011 80
1395/09/30 طراحی ساختار، تدوین برنامه کسب و کار و تاسیس شرکت هلدینگ 560 7
1394/09/30 مشاوره نقل و انتقال بلوکی سهام 1,656 100